Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

İŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ


İşyeri ortamının ve çalışanların sağlığı ve meslek hastalıkları yönünden incelenmesi, çalışanların maruz kaldıkları biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikososyal faktörlerden etkilenme düzeylerinin belirlenmesi, çalışanların sağlık gözetimi ve oluşmuş veya oluşmakta olan meslek hastalıklarını tespit etmek amacıyla, merkezde ve gezici sağlık araçlarında muayene ve tıbbi laboratuar tetkiklerinin yapılması gibi faaliyetleri yürütmektedir. 

İşyerlerinde İSGÜM tarafından yürütülen iş sağlığı alanındaki araştırma, inceleme, test, analiz ve değerlendirme gibi rutin hizmetlerin yanı sıra proje ve mevzuat çalışmalarına da  katılmaktadır. Aynı zamanda ülkemiz için önem arz eden üç konuda yoğun çalışmalar sürdürmektedir.

1- WHO-CC (Dünya Sağlık Örgütü – İşbirliği Merkezi) üyelik çalışmaları

2- Pnömokonyoz İzleme Birimi Çalışmaları

3- Gezici İş Sağlığı Araçları ile yapılan sağlık gözetimi çalışmaları


Personel listesi için tıklayınız.

1- WHO-CC (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ – İŞBİRLİĞİ MERKEZİ ) ÜYELİK ÇALIŞMALARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İşbirliği Merkezleri, DSÖ tarafından atanan ve DSÖ programlarına bağlı olarak uluslararası işbirliği içinde çalışan kuruluşlardır. Bu merkezler, ulusal, uluslararası, bölgesel, bölgelerarası veya küresel düzeyde yapılan araştırmalar ve çalışmalarla, ülkeler arasında bilgi-hizmet-görüş paylaşımı; araştırma ve eğitimin desteklenmesi-yaygınlaştırılması; teknik işbirliği oluşturulması konularında faaliyet gösterirler. 2007 yılından itibaren DSÖ işbirliği merkezi adaylığı devam eden İSGÜM, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemiz adına “DSÖ İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Merkezi” olma misyonunu üstlenirken, aynı zamanda bu alanda “Ulusal İşbirliği Merkezi” olma sorumluluğunu da üstlenmiştir. Bu amaçla, İSG ile ilgili kurumlarla ve sosyal taraflarla ulusal düzeyde bir iletişim ağı ve çalışma grubu oluşturulmuştur.

DSÖ “Çalışanların Sağlığı Küresel Eylem Planının” dünya çapında etkin ve yaygın bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla İSGÜM’ün gerek adaylık gerekse üyelik sürecinde küresel, Avrupa bölgesi ve Güneydoğu Avrupa bölgesi düzeylerinde toplantılarına katılımının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

2- PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİ ÇALIŞMALARI

2006 yılında Tozla Mücadele Komisyonu tarafından onaylanan “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” doğrultusunda İSGÜM bünyesinde kurulmuş olan Pnömokonyoz İzleme Biriminin amacı; işyerlerinde ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak ve izlemek, pnömokonyoz olgularının tespitinin yapılmasını sağlamak, pnömokonyozun önlenmesi ve pnömokonyozdan korunmaya yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları izlemek, pnömokonyoz olgularının tedavi ve rehabilitasyonunu izlemektir. Birimin, söz konusu Eylem Planı’nın kısa ve orta vade hedefleri çalışmaları tamamlanmış olup, uzun vade hedefleri ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. 2015 yılına kadar tamamlanması öngörülen uzun vade hedefleri; Türkiye’de pnömokonyoz açısından riskli işyerlerinin saptanması ve bu işyerlerinde, çalışma ortamının değerlendirilmesi ve çalışanın sağlık gözetiminin izlenebileceği yapılanmanın oluşturulması, Türkiye’de pnömokonyoz açısından gerçek veri tabanının oluşturulması, okuyucuların sayısal olarak arttırılması ve okuyucu standardının uluslararası düzeye çıkarılması, pnömokonyoz olgularının en aza indirilmesi, olarak belirlenmiştir.

3-  GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARAÇLARI

Gezici iş sağlığı araçları; Gezici iş sağlığı kalp-akciğer tarama aracı, Gezici iş sağlığı işitme tarama aracı, Gezici iş sağlığı tıbbi laboratuvar aracından oluşmaktadır.

Bu araçlar ile iş sağlığı alanında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin verilmesi, işyeri risk değerlendirmesi ve analizinin yapılması, ekonomik, nitelikli, hızlı ve güvenilir iş sağlığı hizmetlerinin özellikle KOBİ ‘lere ulaştırılması, meslek hastalıklarının erken tanısı için gereken tıbbi tetkiklerin prosedürlere uygun olarak yapılması, iş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında araştırmaların yapılması, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren veya verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarına öncü olmak, örnek model oluşturmak, erken tanı konularak meslek hastalıklarının oluşmasının engellenmesi, tanısı konulanların tedavisinin sağlanması ve/veya hastalığın ilerlemesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

 


Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı

Gezici iş sağlığı kalp-akciğer tarama araçlarında; çalışanların muayenesi, solunum fonksiyon testi (SFT), elektrokardiyografi (EKG), akciğer filmlerinin çekimi, vücut boy–kilo indeksi ölçümü ve tıbbi laboratuvar tetkikleri için kan alımı hizmetleri verilmektedir. Gezici iş sağlığı kalp-akciğer tarama ünitesinde dijital X-Ray sistemi ile çalışılmakta olup, röntgeni çekilen kişi çekim sırasında konvansiyonel X-ray sistemlerine göre daha düşük dozda röntgen ışınına maruz kalmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına göre çekilen akciğer filmleri, çekiminden 5 saniye sonra medikal ekranda görüntülenerek kalite kontrolü yapılabilmekte ve gerektiğinde hemen akabinde çekim tekrarlanabilmektedir. Filmler, İSGÜM Ankara Merkez Müdürlüğü Pnömokonyoz İzleme Birimi veri kayıt sisteminde saklanmaktadır. Böylece çalışanların sağlığının izlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. 

        

Taşınabilir dijital röntgen cihazı ile röntgen görüntülerini network üzerinden medikal monitörlere gönderme ve muayene odasındaki lazer yazıcıdan film baskısı alma, röntgen görüntülerini internet yoluyla İSGÜM’deki merkeze ve iş istasyonuna gönderme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Aracı

Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Araçlarında; çalışanların sağlık muayenesi, vücut boy–kilo indeksi ölçümü ve işitme testi yapılmaktadır. İşyerlerinde gürültüye maruz kalan çalışanlarda meydana gelebilecek mesleki işitme kayıplarının tespiti hedeflenmektedir. Gezici iş sağlığı işitme tarama ünitelerinde yapılan işitme testi, sessiz kabinlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle işyeri ortamında yapılan işitme testine göre daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir. İşitme testi taramaları sayesinde mesleki işitme kayıpları erken dönemde tespit edilebilmekte ve erken önlemler alınabilmektedir.  

 

Bu araçta; 2 adet Odyometre cihazı ve 2 adet sessiz kabin bulunmakta olup oda duvarları tavan ve taban özel ses ve ısı izolasyonlu malzeme ile kaplanmıştır. Oda içerisinde klima sistemi ve ısıtma sistemi bulunmaktadır. Sessiz kabinler aracın sürüş tekniğini ve dengesini bozmayacak şekilde sabitlenmiştir.       

Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Aracı

Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Araçlarında; çalışanların sağlık muayenesi, vücut boy–kilo indeksi(BMI) ölçümü, kan ve idrar numuneleri alma işlemleri yapılarak biyokimyasal ve toksikolojik testler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, öncelikle meslek hastalıklarının erken tanısına yönelik ve ayrıca diğer sağlık gözetimi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gezici iş sağlığı tıbbi laboratuvar ünitelerinde yapılamayan tetkikler için alınan numuneler,   numune taşıma standartlarına uygun soğuk zincir kurallarına göre taşıma araçları ile İSGÜM Ankara Merkez ve Kocaeli Bölge Laboratuvarlarına ulaştırılarak gerekli laboratuvar analizleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca fiziksel özürlü çalışanların gezici iş sağlığı araçlarından kolaylıkla faydalanabilmesi için tüm ünitelerimizde özürlü asansörü mevcuttur.