Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

KALİTE BÖLÜMÜ

İSGÜM Laboratuvarları için akreditasyon hazırlıklarının ve bu kapsamda gerekli standartlara (TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Gerekli Şartlar)  uygunluk çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuş bir bölümdür.

İSGÜM Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyet gösteren deney laboratuvarlarına sahip olup, bu konuda  ölçüm, analiz ve test  hizmetleri vermektedir. Merkez ve Bölge Laboratuvarları  TS EN ISO/IEC 17025 Yönetim Sistemine göre tek çatı altına birleştirilerek Kalite Yönetim Sistemi Kurulmuş ve 27.04.2009 tarihi itibariyle sistem yayınlanmıştır. Kurumumuz 2 adet metottan (Kişisel Gürültü Maruziyeti ve Havada Kurşun Tayini)  akredite olmak için TÜRKAK’a başvurmuştur. Denetim sonucu olumlu sonuçlanarak başarıyla akredite olunmuştur.

SORUMLULUKLAR

1. İSGÜM Merkez ve Bölge Laboratuvarlarında, teknik yeterliliğin ve ölçüm ve analiz sonuçlarının güvenilirliğinin  sağlaması için Kalite Yönetim Sisteminin (ISO 17025 standardına göre) kurulması, takip edilmesi, sürekliliğinin sağlanması, geliştirilmesi,

2. TS EN ISO/IEC 17025 gereğince bütün Dokümanların hazırlanması (Kalite El Kitabı, Kalite Politikası, Yıllık kalite Hedefleri, Prosedürler, Genel Talimatlar, Deney ve Cihaz Talimatları, , Görev Tanımları v.b.), yayınlanması, güncellenmesi kayıtlarının tutulması, tüm dokümanların ilgili personele iletilmesi ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmasının sağlanması,

3. İç ve Dış Kalite Kontrol Faaliyetlerinin takibi ve sonuçlarının değerlendirilmesi

4. Laboratuvar iç tetkiklerinin planlanması ve koordinasyonu

5. Uygunsuzluk eksikliklerin saptanarak giderilmesi, yönetime ve ilgili bölümlere rapor edilmesi,

6. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin  takibi

7. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde gerekli olan veri analizlerinin yapılması

8. Kalite bilincinin geliştirilmesi,

9. Kalite konusundaki çalışmaların koordine edilmesi,

10. Müşteri Temsilciliği ve Satın Alma Birimlerinin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması.

MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ

1. İSGÜM Müdürlüğünün hizmet politikalarına uygun olarak müşterilerin ihtiyaç duyacakları bilgilerin müşterilere iletilmesi ve müşterilerle olan ilişkilerin sağlanması,

2. Müşterilerden, hizmetlerimizle ilgili gelen her türlü talebin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmek üzere ilgili Bölümlere iletilmesi ve sonucun müşteriye bildirilmesi,

3. Laboratuvarlarımızda verilmekte olan ölçüm, analiz ve diğer hizmetlerle  ile ilgili müşterilerin  bilgilendirilmesi ve  sorularının cevaplandırılması,

4. Ölçüm ve analiz hizmet adımları ile ilgili olarak müşterilerin  yönlendirilmesi,

5. Ölçüm ve analiz hizmetleri ile ilgili Müşteri şikâyetleri, geri besleme bilgilerinin kayıt altına alınması,

6. Müşteri şikâyetleri ile ilgili verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesi,

7.  Ölçüm ve Analiz Raporlarının ilgili müşteriye gönderilmesinin, kayıtlarının tutulmasının sağlanması.
 
LABORATUVAR  MALZEME  SATIN ALMA

1. Merkez ve Bölge Laboratuvarlarımızca belirlenen satın alma taleplerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye  İşletmesi Müdürlüğüne iletilmesinin ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması,

2. Laboratuvara alınacak malzeme ve hizmetler için  Onaylı Tedarikçi Listesinin oluşturulması, tedarikçi performans izleme formlarının doldurulması, gerekli olan kayıtların oluşturması ve Tedarikçi Performans Değerlendirme raporun hazırlaması,

3. Satın alınan malzemelerin kontrolü bir şekilde laboratuvarlara kabulünün sağlanması (Kabul Komisyonu oluşturulması, teknik özelliklerinin ve miktarlarının kontrolü, Sertifikalı malzemeler için sertifikaların uygunluğunun kontrolü, vb.) ve Kabul Komisyonu üyeliği yapılması.