Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu

Hızlı Erişim

İŞ HİJYENİ BÖLÜMÜ

HİJYENİ BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ

 

         İşyeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapmak çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerini yapmak, bunun için metot ve stratejiler geliştirmek,

      

         İşyerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve proseslerin tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmak,

         Farklı endüstri kollarında kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve hammaddeler hakkında bilimsel ve teknik araştırmaları yaparak işyeri ölçümleri için veri hazırlamak,

         İşyerlerinde yapılan inceleme-araştırma sonucunda tehlikeli ortamların oluşumunun önlenmesi ile ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak uygulama programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

         İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı kimyasallara ithal izni için karar vermektir.

 

HİJYENİ BÖLÜMÜNÜN FAALİYETLERİ
 

         İşyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi

         İşyeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeşitliliğinin arttırılabilmesi için yeni metot çalışmalarının geliştirilmesi

         İşyeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü,

         İşyeri ortam havasından alınan kimyasal etken numunelerinin, laboratuarda analiz için hazırlanması ve enstrümantal analiz cihazları (AAS, GC, IC, HPLC, SEM)  ile analiz edilmesi,

         Laboratuar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması,

         Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması,

         İş sağlığı ve güvenliği alanında, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına teknik bilgi desteği verilmesi,

         İş Hijyeni alanında ulusal/uluslararası seminer, teknik destek programları, konferans vb. etkinliklere katkı verilmesi,

         İş Hijyeni alanında, farklı sektörlerde araştırmalar yaparak, bunları seminer vb. etkinliklerde yayınlamak ( sunu/poster bildiri ),

         İş sağlığı ve güvenliği alanında, birimin çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katılmak,

         AB projeleri dâhilinde, Hizmet ve tedarik projesi başvurusu yapılması ve onaylanan projelerin yürütülmesinde görev almaktır.

         Belgelendirme Birimi tarafından verilen gümrük beyannamelerinin tescili için iş sağlığı güvenliği alanında izin belgeleri Dış Ticaret Müsteşarlığının her yıl çıkardığı 13 sayılı tebliğ ile İSGÜM’ e verilmiştir. İthal edilecek kimyasalı ithal eden firma kendisi kullanabileceği gibi aynı zamanda 3. şahıslara satabilmektedir. Eğer İthal edilen kimyasallarda kanserojen etkisi olan bir kimyasal varsa (kontrolünü hijyen birimi yapar), kurumumuz ile ithal edilen firma arasında bir protokol imzalanmaktadır. Bu protokole göre ithal eden firma kanserojen etkisi olan kimyasal için kullanılacağı yerde gerekli önlemleri alacağına, işçilerine kişisel koruyucu donanım vereceğine vb. dair taahhüt etmektedir.

HİJYENİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINDA KULLANILAN ANALİZ CİHAZLARI

         Gaz Kromatografi

         Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi

         İyon Kromatografi

         Atomik Absorpsiyon Spektrometre

         Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi

         Faz Kontrast Mikroskobu

         Tarama Elektron Mikroskobu (SEM)-Enerji Dağılım Spektrometresi (EDS)