Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Logosu


 
 
Bu form 4982 sayılı bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde kurumun sahip olduğu gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgi ve belgeler dışındaki açıklanması istenen bilgi ve belgeleri kapsar. Kanunda belirtildiği üzere:

İstenecek bilgi veya belgenin niteliği

Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler

Madde 8- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir.

 
 
İSGÜM BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
 
 
Ad Soyad : * 
Telefon :  
Faks :  
e-posta : *  
TC Kimlik No : * 
Adres : * 
İstenen Bilgi veya Belge : * 
        
Hangi Yolla Cevap Almak İstersiniz :  
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.